هشدارهای افتایی
سیسکو چندین آسیب‌پذیری را در محصولات خود رفع کرده است که یک مهاجم با سوء استفاده از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند کنترل دستگاه آسیب‌دیده را بدست آورد. توصیه می‌شود نسبت به بروزرسانی اقدام شود.
جزئیات آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر ارائه شده است:
 
محصول آسیب‌پذیر شناسه آسیب‌پذیری درجه حساسیت (CVSS) توضیح
Cisco Prime Infrastructure (PI) نسخه‌های قبل از 3.4.1، 3.5 و 3.6 و Cisco Evolved Programmable Network (EPN) Manager نسخه‌های قبل از 3.0.1 CVE-2019-1821
CVE-2019-1822
CVE-2019-1823
بحرانی (9.8) منجر به افزایش دسترسی و اجرای کد توسط یک مهاجم با دسترسی راه دور می‌شود. بهره‌برداری آسیب‌پذیری CVE-2019-1821 توسط مهاجم احرازهویت نشده و بهره‌برداری دو آسیب‌پذیری دیگر توسط مهاجم احرازهویت شده امکان‌پذیر است.
Cisco Aggregation Services Router (ASR) 9000 Series در حالتی که شرایط زیر برقرار باشد:
 • مسیریاب نسخه 5.3.3Service Pack 10 نرم‌افزار Cisco IOS XR را اجرا کند.
 • ویژگی MPLS OAM در مسیریاب پیکربندی شده باشد.
CVE-2019-1846 بالا (7.4) منجر به ایجاد وضعیت انکار سرویس (DoS) توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی شبکه می‌شود.
 • Cisco Webex Business Suite sites نسخه‌های قبل از WBS39.2.205 در Webex Network Recording Player و Webex Player
 • Cisco Webex Meetings Online نسخه‌های قبل از 1.3.42 در Webex Network Recording Player و Webex Player
 • Cisco Webex Meetings Server نسخه‌های قبل از2.8MR3 SecurityPatch2، 3.0MR2 SecurityPatch2 و 4.0 در Webex Network Recording Player
CVE-2019-1771
CVE-2019-1772
CVE-2019-1773
بالا (7.8) منجر به اجرای کد توسط مهاجم می‌شود.
 • Small Business Sx200, Sx300, Sx500, ESW2 Series Managed Switches
 • Small Business Sx250, Sx350, Sx550 Series Switches
CVE-2019-1806 بالا (7.7) منجر به افزایش استفاده از پردازنده توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
Cisco Prime Infrastructure (PI) نسخه‌های قبل از 3.4.1، 3.5 و 3.6 و Cisco Evolved Programmable Network (EPN) Manager نسخه‌های قبل از 3.0.1 CVE-2019-1824
CVE-2019-1825
بالا (8.1) منجر به اجرای دستور SQL دلخواه توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
دستگاه‌های سیسکو که نسخه‌های آسیب‌پذیر Cisco IOS XR را اجرا می‌کنند. CVE-2019-1849 بالا (7.4) منجر به ایجاد وضعیت انکار سرویس (DoS) توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی شبکه می‌شود.
نسخه 7.12.0 نرم‌افزار Cisco Video Surveillance Manager در حالات Operations Manager، Media Server، Maps Server یا Federator CVE-2019-1717 بالا (7.5) منجر به دسترسی به اطلاعات حساس توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با سطح دسترسی راه دور می‌شود.
نسخه‌های قبل از 13.2(6i) و 14.1(1i) در سوئیچ‌های Nexus 9000 Series Fabric در حالت Application Centric Infrastructure CVE-2019-1803 بالا (7.8) منجر به افزایش دسترسی تا سطح root توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
سوئیچ‌های Cisco Small Business 300 Series (Sx300) Managed CVE-2019-1814 متوسط (6.8) منجر به ایجاد وضعیت انکار سرویس (DoS) توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
Cisco Prime Infrastructure (PI) نسخه‌های قبل از 3.4، 3.5 و 3.6 و Cisco Evolved Programmable Network (EPN) Manager نسخه‌های قبل از 3.0.1 CVE-2019-1820
CVE-2019-1819
CVE-2019-1818
متوسط (6.5) منجر به دسترسی غیرمجاز به فایل‌های برنامه توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9700 Series Multilayer Directors
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
CVE-2019-1808 متوسط (6.7) منجر به نصب یک وصله مخرب توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی شبکه می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1811
CVE-2019-1812
CVE-2019-1813
متوسط (6.7) منجر به نصب یک وصله مخرب توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches - N3K-C3164Q
 • Nexus 3000 Series Switches - N3K- C3232C
 • Nexus 9000 Series Switches - N9K-C92304QC
 • Nexus 9000 Series Switches - N9K-C9232C
CVE-2019-1810 متوسط (6.7) منجر به نصب یک وصله مخرب توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1732 متوسط (6.4) منجر به اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1727 متوسط (4.2) منجر به افزایش دسترسی توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9700 Series Multilayer Directors
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1809 متوسط (6.4) منجر به نصب یک وصله مخرب توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1767
CVE-2019-1768
متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور دلخواه و افزایش دسترسی یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
CVE-2019-1733 متوسط (5.4) منجر به حمله تزریق اسکریپت از طریق وب‌گاه (XSS) توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1769 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1734 متوسط (5.5) منجر به مشاهده فایل‌های سیستمی حساس توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1780 متوسط (4.2) منجر به اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1779 متوسط (4.2) منجر به اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1729 متوسط (6.7) منجر به بازنویسی فایل‌های سیستمی توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1728 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1795 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1791 متوسط (6.7) منجر به افزایش سطح دسترسی و اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1790 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور دلخواه توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
CVE-2019-1783 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1778 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1776 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1774
CVE-2019-1775
متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور دلخواه توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1770 متوسط (4.2) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 1000 Virtual Edge
 • Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6400 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1735 متوسط (4.4) منجر به اجرای دستور دلخواه توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1784 متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور با سطح دسترسی root توسط یک مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6400 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1726 متوسط (5.3) منجر به دسترسی به سرویس‌های داخلی دستگاه توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software را اجرا می‌کنند:
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1730 متوسط (6.0) منجر به اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
Cisco Identity Services Engine CVE-2019-1851 متوسط (6.8) منجر به تولید گواهی دلخواه توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
محصولات زیر که نسخه آسیب‌پذیر Cisco NX-OS Software و FXOS را اجرا می‌کنند:
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1781
CVE-2019-1782
متوسط (6.7) منجر به اجرای دستور توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
Cisco Firepower Threat Defense CVE-2019-1832 متوسط (5.8) منجر به دور زدن سیاست‌های کنترل دسترسی پیکربندی شده توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
Cisco Firepower Threat Defense CVE-2019-1833 متوسط (5.8) منجر به دور زدن سیاست‌های پیکربندی شده توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
Cisco Unified Intelligence Center CVE-2019-1860 متوسط (5.9) منجر به دسترسی و دستکاری اطلاعات حساس توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client for Linux CVE-2019-1853 متوسط (4.8) منجر به دسترسی به اطلاعات حساس توسط یک مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.