هشدارهای افتایی
شرکت مایکروسافت (Microsoft Corp)، در روز سه‌شنبه، 19 اسفند، مجموعه‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی مارس، منتشر کرد.
اصلاحیه‌های مذکور در مجموع 82 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات و اجزای نرم‌افزاری زیر ترمیم می‌کنند:
 •     Azure
 •     HEVC Video Extensions
 •     Internet Explorer
 •     Microsoft 365 Apps for Enterprise
 •     Microsoft Business Productivity Servers
 •     Microsoft Edge
 •     Microsoft Excel
 •     Microsoft Office
 •     Microsoft PowerPoint
 •     Microsoft Quantum Development Kit for Visual Studio Code
 •     Microsoft SharePoint
 •     Microsoft Visio
 •     Microsoft Visual Studio
 •     Power BI Report Server
 •     Visual Studio
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا٬ درجه اهمیت 10 مورد از این آسیب‌پذیری‌ها "حیاتی" (Critical) و 72 مورد "مهم" (Important) اعلام شده است.
دو مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط این اصلاحیه‌ها، روز-صفر (Zero-day) بوده و جزییات آنها پیش‌تر به‌صورت عمومی منتشر شده بود. فهرست این آسیب‌پذیری‌های روز-صفر به شرح زیر است:
 •     CVE-2021-26411 که ضعفی از نوع Memory Corruption در مرورگر Internet Explorer است. هدایت کاربر به یک صفحه حاوی کد Exploit آن می‌تواند یکی از سناریوهای احتمالی سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری باشد. نکته بسیار مهم این که حداقل از ماه فوریه گروهی از مهاجمان از این آسیب‌پذیری به منظور نصب یک Backdoor سفارشی بر روی اهداف خود استفاده کرده‌اند.
 •     CVE-2021-27077 که ضعفی از Elevation of Privilege است که Win32k در سیستم عامل Windows متأثر می‌شود.
همچنین چندین آسیب‌پذیری در سرویس DNS سیستم عامل Windows توسط اصلاحیه‌های این ماه ترمیم شده‌اند. CVE-2021-26877، CVE-2021-26893، CVE-2021-26894، CVE-2021-26895 و CVE-2021-26897 در دسته از RCE و CVE-2021-27063 و CVE-2021-26896 در دسته آسیب‌پذیری‌های Denial of Service (از کاراندازی سرویس) قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که شرکت مایکروسافت 12 اسفند ماه با انتشار به‌روزرسانی اضطراری و خارج از برنامه، چهار آسیب‌پذیری بحرانی روز-صفر را در نسخ مختلف Microsoft Exchange ترمیم کرد. جزییات بیشتر در خصوص این به‌روزرسانی‌ها در لینک‌های زیر قابل مطالعه است: به‌روزرسانی‌های 12 اسفند علاوه بر موارد بالا سه آسیب‌پذیری زیر را نیز که همگی از نوع RCE (اجرای کد به صورت از راه دور) هستند در Microsoft Exchange ترمیم می‌کنند: فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه‌اصلاحیه‌های مارس ۲۰۲۱ مایکروسافت در جدول زیر قابل دریافت و مطالعه است.
 
محصول شناسه CVE شرح آسیب‌پذیری شدت حساسیت
Application Virtualization CVE-2021-26890 Application Virtualization Remote Code Execution Vulnerability مهم
Azure CVE-2021-27075 Azure Virtual Machine Information Disclosure Vulnerability مهم
Azure Sphere CVE-2021-27074 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability حیاتی
Azure Sphere CVE-2021-27080 Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerability حیاتی
Internet Explorer CVE-2021-27085 Internet Explorer Remote Code Execution Vulnerability مهم
Internet Explorer CVE-2021-26411 Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability حیاتی
Microsoft ActiveX CVE-2021-26869 Windows ActiveX Installer Service Information Disclosure Vulnerability مهم
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21173 Chromium CVE-2021-21173: Side-channel information leakage in Network Internals -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21172 Chromium CVE-2021-21172: Insufficient policy enforcement in File System API -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21169 Chromium CVE-2021-21169: Out of bounds memory access in V8 -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21170 Chromium CVE-2021-21170: Incorrect security UI in Loader -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21171 Chromium CVE-2021-21171: Incorrect security UI in TabStrip and Navigation -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21175 Chromium CVE-2021-21175: Inappropriate implementation in Site isolation -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21176 Chromium CVE-2021-21176: Inappropriate implementation in full screen mode -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21177 Chromium CVE-2021-21177: Insufficient policy enforcement in Autofill -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21174 Chromium CVE-2021-21174: Inappropriate implementation in Referrer -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21178 Chromium CVE-2021-21178 : Inappropriate implementation in Compositing -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21161 Chromium CVE-2021-21161: Heap buffer overflow in TabStrip -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21162 Chromium CVE-2021-21162: Use after free in WebRTC -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21160 Chromium CVE-2021-21160: Heap buffer overflow in WebAudio -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2020-27844 Chromium CVE-2020-27844: Heap buffer overflow in OpenJPEG -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21159 Chromium CVE-2021-21159: Heap buffer overflow in TabStrip -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21163 Chromium CVE-2021-21163: Insufficient data validation in Reader Mode -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21167 Chromium CVE-2021-21167: Use after free in bookmarks -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21168 Chromium CVE-2021-21168: Insufficient policy enforcement in appcache -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21166 Chromium CVE-2021-21166: Object lifecycle issue in audio -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21164 Chromium CVE-2021-21164: Insufficient data validation in Chrome for iOS -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21165 Chromium CVE-2021-21165: Object lifecycle issue in audio -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21189 Chromium CVE-2021-21189: Insufficient policy enforcement in payments -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21181 Chromium CVE-2021-21181: Side-channel information leakage in autofill -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21186 Chromium CVE-2021-21186: Insufficient policy enforcement in QR scanning -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21190 Chromium CVE-2021-21190 : Uninitialized Use in PDFium -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21183 Chromium CVE-2021-21183: Inappropriate implementation in performance APIs -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21185 Chromium CVE-2021-21185: Insufficient policy enforcement in extensions -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21187 Chromium CVE-2021-21187: Insufficient data validation in URL formatting -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21182 Chromium CVE-2021-21182: Insufficient policy enforcement in navigations -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21180 Chromium CVE-2021-21180: Use after free in tab search -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21184 Chromium CVE-2021-21184: Inappropriate implementation in performance APIs -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21179 Chromium CVE-2021-21179: Use after free in Network Internals -
Microsoft Edge on Chromium CVE-2021-21188 Chromium CVE-2021-21188: Use after free in Blink -
Microsoft Exchange Server CVE-2021-26412 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Exchange Server CVE-2021-27065 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Exchange Server CVE-2021-27078 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Exchange Server CVE-2021-26854 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Exchange Server CVE-2021-26857 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Exchange Server CVE-2021-26855 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Exchange Server CVE-2021-26858 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Graphics Component CVE-2021-26863 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Microsoft Graphics Component CVE-2021-27077 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Microsoft Graphics Component CVE-2021-26861 Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Graphics Component CVE-2021-26876 OpenType Font Parsing Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Graphics Component CVE-2021-26875 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Microsoft Graphics Component CVE-2021-26868 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Microsoft Office CVE-2021-24108 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office CVE-2021-27058 Microsoft Office ClickToRun Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office CVE-2021-27059 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office Excel CVE-2021-27053 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office Excel CVE-2021-27054 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office Excel CVE-2021-27057 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office PowerPoint CVE-2021-27056 Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-27052 Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability مهم
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-24104 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability مهم
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-27076 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Office Visio CVE-2021-27055 Microsoft Visio Security Feature Bypass Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27050 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27049 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-26884 Windows Media Photo Codec Information Disclosure Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27051 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27062 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-24110 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-24089 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27061 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27048 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-27047 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability مهم
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-26902 HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Power BI CVE-2021-26859 Microsoft Power BI Information Disclosure Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-27063 Windows DNS Server Denial of Service Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-26893 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-26897 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Role: DNS Server CVE-2021-26894 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-26895 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-26896 Windows DNS Server Denial of Service Vulnerability مهم
Role: DNS Server CVE-2021-26877 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability مهم
Role: Hyper-V CVE-2021-26867 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Role: Hyper-V CVE-2021-26879 Windows NAT Denial of Service Vulnerability مهم
Visual Studio CVE-2021-27084 Visual Studio Code Java Extension Pack Remote Code Execution Vulnerability مهم
Visual Studio CVE-2021-21300 Git for Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability حیاتی
Visual Studio Code CVE-2021-27060 Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability مهم
Visual Studio Code CVE-2021-27081 Visual Studio Code ESLint Extension Remote Code Execution Vulnerability مهم
Visual Studio Code CVE-2021-27083 Remote Development Extension for Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability مهم
Visual Studio Code CVE-2021-27082 Quantum Development Kit for Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability مهم
Windows Admin Center CVE-2021-27066 Windows Admin Center Security Feature Bypass Vulnerability مهم
Windows Container Execution Agent CVE-2021-26891 Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Container Execution Agent CVE-2021-26865 Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows DirectX CVE-2021-24095 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Error Reporting CVE-2021-24090 Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Event Tracing CVE-2021-24107 Windows Event Tracing Information Disclosure Vulnerability مهم
Windows Event Tracing CVE-2021-26872 Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Event Tracing CVE-2021-26901 Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Event Tracing CVE-2021-26898 Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Extensible Firmware Interface CVE-2021-26892 Windows Extensible Firmware Interface Security Feature Bypass Vulnerability مهم
Windows Folder Redirection CVE-2021-26887 Microsoft Windows Folder Redirection Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Installer CVE-2021-26862 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Media CVE-2021-26881 Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability مهم
Windows Overlay Filter CVE-2021-26874 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Overlay Filter CVE-2021-26860 Windows App-V Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Print Spooler Components CVE-2021-1640 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Print Spooler Components CVE-2021-26878 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Projected File System Filter Driver CVE-2021-26870 Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Registry CVE-2021-26864 Windows Virtual Registry Provider Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Remote Access API CVE-2021-26882 Remote Access API Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Storage Spaces Controller CVE-2021-26880 Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Update Assistant CVE-2021-27070 Windows 10 Update Assistant Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Update Stack CVE-2021-1729 Windows Update Stack Setup Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Update Stack CVE-2021-26889 Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Update Stack CVE-2021-26866 Windows Update Service Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows UPnP Device Host CVE-2021-26899 Windows UPnP Device Host Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows User Profile Service CVE-2021-26873 Windows User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows User Profile Service CVE-2021-26886 User Profile Service Denial of Service Vulnerability مهم
Windows WalletService CVE-2021-26871 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows WalletService CVE-2021-26885 Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability مهم
Windows Win32K CVE-2021-26900 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability مهم(با تشکر از شرکت مهندسی شبکه‌گستر برای همکاری در تهیه این گزارش)

 

 
امتیاز دهی
 
 

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.