شرکت‌های دارای پروانه در حوزه آموزش: (فایل های pdf در انتهای همین صفحه قابل دانلود است)
این تقسیم‌بندی بر اساس سند معرفی دوره‌های آموزشی افتا است که از اینجا قابل دسترسی است.

 
1. خدمات آموزشی افتا:
 
ردیف نام شرکت حوزه‌های فعالیت براساس سند معرفی دوره‌های آموزشی افتا استان شماره پروانه تاریخ اعتبار پروانه وضعیت پروانه
1 آزمایشگاه بیت بان
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0085 15/02/1401 فعال
2 امن ‌بان فناوری‌های پیشرفته شریف
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0083 21/12/1400 فعال
3 امن‌گستران روزبه
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0082 19/12/1400 فعال
4 امن نگر سامان
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0062 10/09/1399 فعال
5 پارس آوان رایان
 • دوره‌های عمومی امنیت
 • دوره‌های مدیریت امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0081 23/09/1400 فعال
6 پیشگامان کی ‌پاد کویر
 • دوره‌های مدیریت امنیت
 • دوره‌های آزمون و ارزیابی
یزد ITO-NAMA-ES-0068 29/10/1399 فعال
7 تجارت سرور پویا
 • دوره‌های عمومی امنیت
فارس ITO-NAMA-ES-0076 12/05/1400 فعال
8 داده پردازان آبشار
 • دوره‌های عمومی امنیت
 • دوره‌های مدیریت امنیت
 • دوره‌های آزمون و ارزیابی
تهران ITO-NAMA-ES-0078 13/07/1400 فعال
9 دی ارتباط شبکه ایرانیان
 • دوره‌های عمومی امنیت
 • دوره‌های مدیریت امنیت
 • دوره‌های آزمون و ارزیابی
تهران ITO-NAMA-ES-0080 23/09/1400 فعال
10 شبکه علمی غرب آسیا
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0070 06/12/1399 فعال
11 فناوری سپهر امن پارسین
تهران ITO-NAMA-ES-0088 30/04/1401 فعال
12 فن و اندیشه کادوس خزر
 • دوره‌های عمومی امنیت
گیلان ITO-NAMA-ES-0071 15/12/1399 فعال
13 کاربرد سیستم سدید (کاسیس)
 • دوره‌های مدیریت امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0086 03/03/1401 فعال
14 کاوین پیشرو شریف سامانه
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0084 21/12/1400 فعال
15 مرزبان کیفیت دانش
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0060 05/06/1399 فعال
(مراکز غیر حیاتی)
16 موسسه آموزش عالی آزاد فن آموز
 • دوره‌های عمومی امنیت
فارس ITO-NAMA- ES-0074 25/04/1400 فعال
17 مهندسی اوژن تدبیر پارس
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0061 10/09/1399 فعال
18 مهندسی هیرساویژن
 • دوره‌های عمومی امنیت
 • دوره‌های مدیریت امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0063 10/09/1399 فعال
19 مؤسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0073 15/12/1399 فعال
20 نوآوران ارتباطات دوران
 • دوره‌های عمومی امنیت
 • دوره‌های مدیریت امنیت
 • دوره‌های آزمون و ارزیابی
 • دوره‌های پایش و تحلیل امنیت
 • دوره های امن‌سازی زیرساخت‌ها، سرویس‌ها و سامانه‌ها
تهران ITO-NAMA-ES-0079 22/08/1400 فعال
21 نوآوران لیان خلیج فارس
 • دوره‌های عمومی امنیت
بوشهر ITO-NAMA-ES-0059 24/05/1399 فعال
22 نورا ایمن سیستم (نورانت)
 • دوره‌های مدیریت امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0067 11/10/1399 فعال
23 ویستا فن آوری فردا
 • دوره‌های عمومی امنیت
تهران ITO-NAMA-ES-0077 03/06/1400 فعال
24 هوشمند پردازش صنعت جنوب
 • دوره‌های عمومی امنیت
خوزستان ITO-NAMA-ES-0069 15/02/1400 فعال

 
شرکت‌های دارای پروانه در حوزه عملیاتی: 
 
گرایش ردیف نام شرکت استان شماره پروانه تاریخ اعتبار پروانه وضعیت پروانه
امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها 1 ارتباط گستر خاور میانه آپادانا اصفهان ITO-NAMA-OS-0054 19/12/1399 فعال
2 آرمان داده پویان تهران ITO-NAMA-OS-0052 23/11/1399 فعال
3 اطلاع رسانی و توسعه ارتباطات آراکس داده گستر فارس ITO-NAMA-OS-0062 24/06/1400 فعال
4 امن پایه ریزان کارن تهران ITO-NAMA-OS-0047 15/10/1399 فعال
5 امن پردازان کویر تهران ITO-NAMA-OS-0027 21/06/1399 فعال
6 امن گستر پیام پرداز تهران ITO-NAMA-OS-0023 24/05/1399 فعال
7 امن افزار شبکه پارس همدان ITO-NAMA-OS-0137 31/04/1400 فعال
8 بهسازان ملت تهران ITO-NAMA-OS-0028 02/07/1399 فعال
9 بهین راهکار توسعه پیشرو تهران ITO-NAMA-OS-0057 05/03/1400 فعال
10 پارس فرانگر پرداز زنجان ITO-NAMA-OS-0068 13/09/1400 فعال
11 پایانه‌های داده‌ای نوین تهران ITO-NAMA-OS-0035 07/08/1399 فعال
12 پردازشگر شبکه امن پارس خوزستان ITO-NAMA-OS-0051 09/11/1399 فعال
13 پندارکوشک ایمن تهران ITO-NAMA-OS-0024 24/05/1399 فعال
14 پویش افزار هوشمند تهران ITO-NAMA-OS-0029 02/07/1399 فعال
15 پویش داده نوین تهران ITO-NAMA-OS-0072 27/11/1400 فعال
16 پیشروان فناور کارن بوشهر ITO-NAMA-OS-0036 19/08/1399 فعال
17 پیشگامان فناوری اطلاعات هامون تهران ITO-NAMA-OS-0053 23/11/1399 فعال
18 تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین تهران ITO-NAMA-OS-0056 26/01/1400 فعال
19 تحقیقاتی اطلاع رسانی همتا رایانه خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0038 28/08/1399 فعال
20 تحلیلگران امن آریانا تهران ITO-NAMA-OS-0074 12/12/1400 فعال
21 توسعه ارتباطات ایمن تک شبکه گستر فارس ITO-NAMA-OS-0065 21/08/1400 فعال
22 توسعه امن چابک خراسان جنوبی ITO-NAMA-OS-0055 26/01/1400 فعال
23 توسعه فن آوری پارس سیستم شرق تهران ITO-NAMA-OS-0076 19/12/1400 فعال
24 چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء تهران ITO-NAMA-OS-0079 18/01/1401 فعال
25 جهان آریا سامان تهران ITO-NAMA-OS-0049 25/10/1399 فعال
26 داده پرداز پویای شریف تهران ITO-NAMA-OS-0077 18/01/1401 فعال
27 داده پردازی گستر آذر آبادگان آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OS-0134 15/04/1401 فعال
28 رادپرداز رازی کرمانشاه ITO-NAMA-OS-0081 03/03/1401 فعال
29 رادین سیستم ایرانیان تهران ITO-NAMA-OS-0058 21/03/1400 تعلیق
30 راهکارهای ارتباط یکپارچه نوین تهران ITO-NAMA-OS-0066 04/09/1400 فعال
31 راهکار هوشمند امن تهران ITO-NAMA-OS-0075 12/12/1400 فعال
32 روان ارتباط عصر تهران ITO-NAMA-OS-0061 24/06/1400 فعال
33 سبا پردازش تهران ITO-NAMA-OS-0046 15/10/1399 فعال
34 ستاره سبز فارس فارس ITO-NAMA-OS-0045 10/10/1399 فعال
35 سدید گستران امن پارس خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0082 03/03/1401 فعال
36 طلوع ایده امن همدان ITO-NAMA-OS-0136 30/04/1401 فعال
37 طلایه داران شبکه آذربایجان آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OS-0060 28/05/1400 فعال
38 عامل سیستم فارس ITO-NAMA-OS-0032 14/07/1399 فعال
39 علوم سبز تهران ITO-NAMA-OS-0078 18/01/1401 فعال
40 فراهوش دنا فارس ITO-NAMA-OS-0033 24/07/1399 فعال
41 فن ‌آور کهکشان دانا تهران ITO-NAMA-OS-0039 03/09/1399 فعال
42 فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OS-0069 01/10/1400 فعال
43 فناوران توسعه امن ناجی تهران ITO-NAMA-OS-0059 09/04/1400 فعال
44 فناوری اطلاعات لاجورد تکوین تهران ITO-NAMA-OS-0025 13/06/1399 فعال
45 فناوری اطلاعات یکتا توس برسام خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0073 27/11/1400 فعال
46 کاوش اطلاعات رادین پارسیان خوزستان ITO-NAMA-OS-0050 08/11/1399 فعال
47 کهکشان مشاور ایمن تهران ITO-NAMA-OS-0031 01/07/1399 فعال
48 گرین وب سامانه نوین خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0034 01/08/1399 فعال
49 گیلاس کامپیوتر تهران ITO-NAMA-OS-0064 13/07/1400 فعال
50 مشاوران مراکز داده سرزمین ابری خوزستان ITO-NAMA-OS-0080 03/03/1401 فعال
51 مهندسی ارتباطی پیام پرداز تهران ITO-NAMA-OS-0135 30/04/1401 فعال
52 مهندسی افق داده‌ها ایرانیان تهران ITO-NAMA-OS-0048 18/10/1399 فعال
53 مهندسی عصر اندیشه فارس ITO-NAMA-OS-0030 03/07/1399 فعال
54 مهندسین مشاور تکین توسعه کیان تهران ITO-NAMA-OS-0063 07/07/1400 فعال
55 نوآوران ارتباطات دوران تهران ITO-NAMA-OS-0026 21/06/1399 فعال
56 نوآوران اندیش رایانه غرب ارومیه آذربایجان غربی ITO-NAMA-OS-0070 01/10/1400 فعال
57 نوژن رایانه پارس خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0037 19/08/1399 فعال
58 هوشمند رایانه شرق خراسان رضوی ITO-NAMA-OS-0071 23/11/1400 فعال
آزمون و ارزیابی امنیتی 1 ارتباط گستر خاورمیانه آپادانا اصفهان ITO-NAMA-OT-0052 19/12/1399 فعال
2 ارتباط گستر رشد پاوان خوزستان ITO-NAMA-OT-0027 15/05/1399 فعال
3 آرمان داده پویان تهران ITO-NAMA-OT-0036 23/08/1399 فعال
4 امن افزار گستر شریف تهران ITO-NAMA-OT-0033 02/07/1399 فعال
5 امن پژوه نوآوران فارس فارس ITO-NAMA-OT-0031 13/06/1399 فعال
6 امن ‌گستر پیام پرداز تهران ITO-NAMA-OT-0038 28/08/1399 فعال
7 امن نگر سامان تهران ITO-NAMA-OT-0065 07/07/1400 فعال
8 ایمن رایانه امیرکبیر تهران ITO-NAMA-OT-0070 03/03/1401 فعال
9 بهسازان ملت تهران ITO-NAMA-OT-0028 24/05/1399 فعال
10 بهین راهکار توسعه پیشرو تهران ITO-NAMA-OT-0040 17/09/1399 فعال
11 پایانه‌های داده‌ای نوین تهران ITO-NAMA-OT-0035 07/08/1399 فعال
12 پیشتازان امن کاوی عماد تهران ITO-NAMA-OT-0047 08/10/1399 فعال
13 پیشگامان کی ‌پاد کویر یزد ITO-NAMA-OT-0048 15/10/1399 تعلیق
14 تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین تهران ITO-NAMA-OT-0054 26/01/1400 فعال
15 تدبیرگران سرزمین هوشمند تهران ITO-NAMA-OT-0045 27/09/1399 فعال
16 تضمین گستر فن آوا تهران ITO-NAMA-OT-0061 02/04/1400 تعلیق
17 چشم ‌انداز توسعه فناوری اطلاعات رجا تهران ITO-NAMA-OT-0030 13/06/1399 فعال
18 داده پردازان آبشار تهران ITO-NAMA-OT-0049 25/10/1399 فعال
19 داده سنجی حصین سیستم نور تهران ITO-NAMA-OT-0062 02/04/1400 فعال
20 دی ارتباط شبکه ایرانیان تهران ITO-NAMA-OT-0058 30/02/1400 فعال
21 راهکار هوشمند امن تهران ITO-NAMA-OT-0067 23/11/1400 فعال
22 سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع تهران ITO-NAMA-OT-0029 24/05/1399 فعال
23 صبا سیستم صدرا تهران ITO-NAMA-OT-0063 02/04/1400 فعال
24 طنین ارتباطات هوشمند طاها تهران ITO-NAMA-OT-0051 29/11/1399 فعال
25 علوم سبز تهران ITO-NAMA-OT-0034 28/07/1399 فعال
26 فن ‌آوران برتر اندیش فرسب تهران ITO-NAMA-OT-0053 17/01/1400 فعال
27 فناوران توسعه امن ناجی تهران ITO-NAMA-OT-0064 09/04/1400 فعال
28 فناوری اطلاعات پرمون کرمان ITO-NAMA-OT-0060 12/03/1400 فعال
29 فناوری اطلاعات یکتاتوس برسام خراسان رضوی ITO-NAMA-OT-0056 07/02/1400 فعال
30 فنی و مهندسی امن پردازان کویر تهران یزد ITO-NAMA-OT-0071 11/04/1401 فعال
31 کهکشان مشاور ایمن تهران ITO-NAMA-OT-0041 18/10/1399 فعال
32 گروه مهندسین فن آوری نوین پنجاه و دو تهران ITO-NAMA-OT-0059 12/03/1400 فعال
33 گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا اصفهان ITO-NAMA-OT-0055 27/02/1400 فعال
34 مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تهران ITO-NAMA-OT-0050 13/11/1399 فعال
35 مجتمع فناوری اطلاعات داده پرداز بیرجند خراسان جنوبی ITO-NAMA-OT-0069 03/03/1401 فعال
36 مهندس پیشگان آزمون افزار یاس تهران ITO-NAMA-OT-0046 27/09/1399 فعال
37 مهندسی اوژن تدبیر پارس تهران ITO-NAMA-OT-0039 10/09/1399 فعال
38 نفوذ ناپذیران اطلاعات نوین یزد ITO-NAMA-OT-0057 18/02/1400 فعال
(مراکز غیر حیاتی)
39 نوآوران ارتباطات دوران تهران ITO-NAMA-OT-0032 21/06/1399 فعال
40 نوآوران ارتباطات دوران تهران ITO-NAMA-OT-0068 15/02/1401 فعال
41 امن پردازان کویر تهران ITO-NAMA-OP-0007 24/07/1399 فعال
پیاده‌سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی 1 آرمان شبکه پارسه اصفهان ITO-NAMA-OP-0025 05/06/1400 فعال
2 آریا دژ نت تهران ITO-NAMA-OP-0015 25/10/1399 تعلیق
3 اندیشه نگار غرب کرمانشاه ITO-NAMA-OP-0026 22/08/1400 فعال
4 بینا افق ناظر خراسان رضوی ITO-NAMA-OP-0029 04/09/1400 فعال
5 پارس ارتباط افزار تهران ITO-NAMA-OP-0035 29/10/1400 فعال
6 پایانه‌های داده‌ای نوین تهران ITO-NAMA-OP-0008 07/08/1399 فعال
7 پردازش آموت پویا تهران ITO-NAMA-OP-0032 14/10/1400 فعال
8 پویش رایان داتیس تهران ITO-NAMA-OP-0021 21/03/1400 فعال
9 پیراد تبریز آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0022 02/04/1400 تعلیق
10 پیشتازان فناوری طاها تهران ITO-NAMA-OP-0018 17/01/1400 فعال
11 توسعه ارتباطات سیراف پویش فن آور بوشهر ITO-NAMA-OP-0045 15/04/1401 فعال
12 توسعه داده پردازی سپنتا اصفهان ITO-NAMA-OP-0020 30/02/1400 فعال
13 توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس تهران ITO-NAMA-OP-0033 29/10/1400 فعال
14 چشم انداز ارتباط تهران ITO-NAMA-OP-0017 17/01/1400 فعال
15 دید افزار سیستم تهران ITO-NAMA-OP-0037 21/12/1400 فعال
16 سراب‌خانه آتش هرمزگان ITO-NAMA-OP-0013 05/10/1399 فعال
17 شیبا الکترونیک مهراد آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0041 15/02/1401 فعال
18 طریق آذر تبریز آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0042 15/04/1401 فعال
19 طلایه داران شبکه آذربایجان آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0031 01/10/1400 فعال
20 طنین ارتباطات هوشمند طاها تهران ITO-NAMA-OP-0012 01/10/1399 فعال
21 عرفان پژوه باستان فارس فارس ITO-NAMA-OP-0040 18/01/1401 فعال
22 قطب فناوری اطلاعات شمس آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0039 21/12/1400 فعال
23 فنی  مهندسی پارس معیار جنوب فارس ITO-NAMA-OP-0043 15/04/1401 فعال
24 فنی مهندسی شایان توسعه البرز مازندران ITO-NAMA-OP-0034 29/10/1400 فعال
25 فوژان اکسوم تهران ITO-NAMA-OP-0014 25/10/1399 فعال
26 کاوش داده ‌پردازان سفیر تهران ITO-NAMA-OP-0038 21/12/1400 فعال
27 گسترش ارتباطات بیستون کرمانشاه ITO-NAMA-OP-0016 17/01/1400 فعال
28 مبتکران صنعت لیان پارس بوشهر ITO-NAMA-OP-0024 02/04/1400 فعال
29 مدیریت هوشمند راگا ایمن تهران ITO-NAMA-OP-0030 04/09/1400 فعال
30 مؤسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی تهران ITO-NAMA-OP-0044 15/04/1401 فعال
31 مهندسی سپهر ایمن ارتباط سازان پارس یزد ITO-NAMA-OP-0027 22/08/1400 فعال
32 مهندسی دانش افزار کاوش تهران ITO-NAMA-OP-0036 19/12/1400 فعال
33 نت پرداز آذر آذربایجان شرقی ITO-NAMA-OP-0009 04/10/1399 فعال
34 نفوذ ناپذیران اطلاعات نوین یزد ITO-NAMA-OP-0019 18/02/1400 فعال
(مراکز غیر حیاتی)
35 نوآوران ارتباطات دوران تهران ITO-NAMA-OP-0006 21/06/1399 فعال
پیاده‌ سازی مرکز عملیات امنیت 1 امن افزار گستر شریف تهران ITO-NAMA-OI-0025 02/10/1399 فعال
2 امن گستران روزبه تهران ITO-NAMA-OI-0036 10/04/1401 فعال
3 بهین راهکار توسعه پیشرو تهران ITO-NAMA-OI-0019 19/08/1399 فعال
4 تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین تهران ITO-NAMA-OI-0030 27/01/1400 فعال
5 سیاره فناوری اطلاعات برتر قشم هرمزگان ITO-NAMA-OI-0020 28/08/1399 فعال
6 فناوری اطلاعات پارس مهرمایا خراسان رضوی ITO-NAMA-OI-0013 15/05/1399 فعال
7 ارتباط گستر حامی مسافت تهران ITO-NAMA-OI-00018 07/08/1399 فعال
پیاده سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد 1 آرمان داده پویان تهران ITO-NAMA-OI-0034 14/10/1400 فعال
2 امن پایه ریزان کارن تهران ITO-NAMA-OI-0028 15/10/1399 فعال
3 پارس فن آوران مبتکر تهران ITO-NAMA-OI-0029 01/11/1399 فعال
4 توسعه ارتباطات بهینه برنا تهران ITO-NAMA-OI-0031 07/02/1400 فعال
5 زیرساخت امن خدمات تراکنشی تهران ITO-NAMA-OI-0032 12/03/1400 فعال
6 صبا سیستم صدرا تهران ITO-NAMA-OI-0033 23/09/1400 فعال
7 طنین ارتباطات هوشمند طاها تهران ITO-NAMA-OI-0027 11/10/1399 فعال
8 علوم سبز تهران ITO-NAMA-OI-0017 29/07/1399 فعال
9 فن‌ آوری تجارت لاجورد تکوین توانا تهران ITO-NAMA-OI-0026 08/10/1399 فعال
10 مهندسی اوژن تدبیر پارس تهران ITO-NAMA-OI-0035 29/10/1400 فعال
11 نوآوران ارتباطات دوران تهران ITO-NAMA-OI-0015 09/07/1399 فعال
12 امن افزار گستر شریف تهران ITO-NAMA-OI-0014 02/07/1399 فعال
پیاده‌سازی تیم پاسخ به رخداد 1 امن‌ پردازان سورنا تهران ITO-NAMA-OI-0016 09/07/1399 فعال
حفاظت ابری خدمات اینترنتی 1 امن افزار گستر شریف تهران ITO-NAMA-OL-0001 02/10/1399 فعال
راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد 1 امن پردازان کویر تهران ITO-NAMA-OL-0003 21/07/1400 فعال
2 رویال پرداز تیام تهران ITO-NAMA-OL-0002 21/07/1400 فعال

شرکت‌های دارای پروانه در حوزه فنی، گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا: 
دارنده پروانه فعالیت خدمت حوزه فنی گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا، شرکتی است که علاوه بر داشتن فرآیندهای متناسب، با نصب و پشتیبانی و ارتباط با مشتری، دانش فنی پایه در حوزه آن محصولات را دارا است. این پروانه‌ی فعالیت به هیچ عنوان به معنای تایید امنیتی و یا گواهی امنیتی محصول نیست و معیار تایید امنیتی یک محصول، صدور گواهی ارزیابی امنیتی برای آن است.


ردیف نام شرکت استان حوزه محصولات مورد پشتیبانی شماره پروانه تاریخ اعتبار پروانه وضعیت پروانه
1 ابر پردازش آسیا بوشهر تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0039 22/10/1399 فعال
2 ابزار الکترونیک آبنوس تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0074 02/04/1400 فعال
3 آرتا گسترش عصر سبز آذربایجان شرقی نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0140 30/04/1401 فعال
4 ارتباطات امواج الیا تهران تجهیزات مخابراتی ITO-NAMA-TS-0136 11/04/1401 فعال
5 ارتباط داده‌های فرا ایده تهران تجهیزات شبکه
محصولات مجازی‌سازی
ITO-NAMA-TS-0114 05/12/1400 فعال
6 ارتباطات مبین نت تهران تجهیزات مخابراتی ITO-NAMA-TS-0095 22/08/1400 فعال
7 آرمان داده پویان تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی
محصولات پایش شبکه
محصولات مدیریت آسیب‌پذیری‌ و وصله‌ها
محصولات سرویس‌ دهنده شبکه
ITO-NAMA-TS-0045 27/09/1399 فعال
8 افزار پرداز رمیس تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0036 19/08/1399 فعال
9 البرز افراز طبرستان مازندران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0109 29/10/1400 فعال
10 آلیاسیس ارتباط تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0099 04/09/1400 فعال
11 امن افزار هوپاد تهران محصولات مجازی سازی ITO-NAMA-TS-0110 29/10/1400 فعال
12 امن پردازان سورنا تهران تجهیزات سرور ITO-NAMA-TS-0137 11/04/1401 فعال
13 اندیشه پردازان سپاهان اصفهان محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0025 24/05/1399 فعال
14 ایماتک صنعت تبریز آذربایجان شرقی سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0107 25/10/1400 فعال
15 آینده نگاران تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0066 17/01/1400 فعال
16 بدر رایان جنوب خوزستان نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0127 15/02/1401 تهران
17 برید سامانه نوین تهران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0104 01/10/1400 فعال
18 بومرنگ رایانه فارس تجهیزات شبکه
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
ITO-NAMA-TS-0112 03/12/1400 فعال
19 بین المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) اصفهان محصولات حوزه امنیت شبکه ITO-NAMA-TS-0022 15/05/1399 فعال
20 بین المللی مهندسی طرح توسعه آراد اصفهان تجهیزات شبکه
محصولات پایش شبکه
ITO-NAMA-TS-0055 25/10/1399 فعال
21 پارس ایمن خوارزم تهران محصولات مدیریت دسترسی تحت شبکه ITO-NAMA-TS-0068 30/02/1400 فعال
22 پارس آوان رایان تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی
محصولات سرویس‌ دهنده شبکه
ITO-NAMA-TS-0090 21/07/1400 فعال
23 پارس پویا کنترل بینالود خراسان رضوی سامانه‌های کنترل محلی و DCS ITO-NAMA-TS-0087 24/06/1400 فعال
24 پردازش تصویر کمان تهران محصولات پایش تصویر ITO-NAMA-TS-0111 16/11/1400 فعال
25 پردازش موازی داده‌ها پارس خراسان رضوی سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0118 19/12/1400 فعال
26 پردیس اطلاع رسان سپهر البرز محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0119 19/12/1400 فعال
27 پرشیاسیس خاور میانه تهران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0143 30/04/1401 فعال
28 پویا داده پردازی راد تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0029 01/07/1399 فعال
29 پیشرو فناوری اطلاعات رادین تهران تجهیزات رمزنگاری ITO-NAMA-TS-0113 05/12/1400 فعال
30 پیشگامان صنعت نفت خراسان تهران تجهیزات شبکه - سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0117 19/12/1400 فعال
31 تجارت الکترونیک آیریک پارسیان تهران محصولات سایبری حوزه پخش فرآورده‌های نفتی ITO-NAMA-TS-0133 10/04/1401 فعال
32 تحقیقاتی آزمون کیفیت تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0086 24/06/1400 فعال
33 تحولات نوین یادمان تهران محصولات حوزه سلامت ITO-NAMA-TS-0122 19/12/1400 فعال
34 توسعه سامانه‌های مدیریت برید تهران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0131 15/02/1401 فعال
35 توسعه خدمات مراکز داده پیشرو تهران سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0076 02/04/1400 فعال
36 توسعه و تجهیز فدک رایان تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0052 18/10/1399 فعال
37 چاپار نیک گامرون هرمزگان نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0126 15/02/1401 فعال
38 خلیج فارس اطلاع رسان بوشهر محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی
تجهیزات شبکه
ITO-NAMA-TS-0040 06/12/1399 فعال
39 داده افزار پردازان خراسان شمالی خراسان شمالی تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0139 15/04/1401 فعال
40 داده رایانش ابری پردیس مرکزی محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0023 24/05/1399 فعال
41 داده پردازی نوین یاران توسعه خوزستان تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0100 05/09/1400 فعال
42 داده‌پردازان دوران تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0037 10/10/1399 فعال
43 داده گستر عصر نوین تهران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0142 30/04/1401 فعال
44 درگاه هوش تجاری تهران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0120 19/12/1400 فعال
45 رایانش ابری آوید تهران محصولات مجازی سازی ITO-NAMA-TS-0106 25/10/1400 فعال
46 رایانه‌ای پویا نظم نجف آباد اصفهان تجهیزات مخابراتی ITO-NAMA-TS-0091 21/07/1400 فعال
47 رسا ارتباطات صفه مازندران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0145 30/04/1401 فعال
48 رسیس پردازش پارس خراسان رضوی محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0047 10/10/1399 فعال
49 ریز سازگان تکین تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0035 24/07/1399 فعال
50 زند گستر شرق سیستان و بلوچستان تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0108 25/10/1400 فعال
51 سازگار صنعت پیام تهران سامانه‌های اسکادا
تجهیزات شبکه
ITO-NAMA-TS-0028 13/06/1399 فعال
52 سامانه هوشمند آبان تهران سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0034 15/07/1399 فعال
53 سایبر صنعت تهران سامانه‌های اسکادا
سامانه‌های کنترل محلی و
DCS
ITO-NAMA-TS-0038 10/10/1399 فعال
54 سبا پردازش تهران تجهیزات رمزنگاری ITO-NAMA-TS-0048 15/10/1399 فعال
55 سما سامانه تجهیز تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0060 23/11/1399 فعال
56 سیگما گستر آریا تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0031 09/07/1399 فعال
57 شبکه سازان تارا مرکزی محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0083 11/06/1400 فعال
58 صبا انرژی آفرین تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0085 24/06/1400 فعال
59 صنایع الکترونیک زعیم تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0102 05/09/1400 فعال
60 صنایع الکترونیک غدیر گستر پارسوماش خوزستان محصولات مجازی سازی
تجهیزات شبکه
ITO-NAMA-TS-0062 19/12/1399 فعال
61 طرح و توسعه حصین ایمن تهران تجهیزات رمزنگاری ITO-NAMA-TS-0026 04/06/1399 تعلیق
62 طنین ارتباطات هوشمند طاها تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0046 01/10/1399 فعال
63 فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز اصفهان سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0030 08/07/1399 فعال
64 فراموج پویا تهران سامانه‌های اسکادا
سامانه‌های کنترل محلی و
DCS
ITO-NAMA-TS-0033 14/07/1399 فعال
65 فراناب افزار آریا تهران سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0094 21/08/1400 فعال
66 فرزین توانش مهرساد فارس محصولات سایبری حوزه پخش فرآورده‌های نفتی ITO-NAMA-TS-0134 10/04/1401 فعال
67 فن آور کهکشان دانا تهران تجهیزات رمزنگاری ITO-NAMA-TS-0049 15/10/1399 فعال
68 فن آوری پدیدار کرمان نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0144 30/04/1401 فعال
69 فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب آذربایجان شرقی محصولات مجازی‌سازی
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
ITO-NAMA-TS-0105 01/10/1400 فعال
70 فناوران عصر شبکه پاسارگاد تهران سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
تجهیزات شبکه
محصولات مدیریت دسترسی تحت شبکه
ITO-NAMA-TS-0061 15/12/1399 فعال
71 فناوری اطلاعات پاسکال سیستم پویا تهران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0069 30/02/1400 فعال
72 فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0032 09/07/1399 فعال
73 فناوری توسعه ابری آریا مرکزی محصولات مجازی سازی ITO-NAMA-TS-0063 25/12/1399 فعال
74 فناوری سامانه‌های هوشمند رهام تهران محصولات حوزه امنیت شبکه ITO-NAMA-TS-0059 13/11/1399 فعال
75 فن‌آوری اطلاعات همگام تهران  محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0051 18/10/1399 فعال
76 فنی و مهندسی جوان سریران شیراز فارس نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0129 15/02/1401 فعال
77 فنی مهندسی نوآوران افراتک هوشمند تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0073 21/03/1400 تعلیق
78 فنی و مهندسی ایمن افزار وایا تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
محصولات مجازی‌سازی
ITO-NAMA-TS-0092 08/08/1400 فعال
79 قطب فناوری اطلاعات شمس آذربایجان شرقی محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0070 30/02/1400 فعال
80 کاوش اهرام یدک گاهنگان (کاگ) تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0089 21/07/1400 فعال
81 کهکشان رایانه الوند مرکزی تجهیزات شبکه - سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0121 19/12/1400 فعال
82 کهکشان مشاور ایمن تهران تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0101 05/09/1400 فعال
83 گروه داده ورز جویا تهران سرور و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0135 11/04/1401 فعال
84 گروه فن آوا تهران تجهیزات شبکه
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
ITO-NAMA-TS-0084 11/06/1400 فعال
85 گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر تهران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0130 15/02/1401 فعال
86 گسترش ارتباط پارس تدوین رایان تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی ITO-NAMA-TS-0075 02/04/1400 فعال
87 گسترش ارتباطات بیستون کرمانشاه تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0067 17/01/1400 فعال
88 گسترش هزاره فناوری ایده نوین تهران نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0129 15/02/1401 فعال
89 مارون مشاور ارجان خوزستان سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0138 15/04/1401 فعال
90 مرسا تحلیلگران دادگان تهران تجهیزات شبکه
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
ITO-NAMA-TS-0056 29/10/1399 فعال
91 مشاوران مراکز داده سرزمین ابری خوزستان تجهیزات شبکه
محصولات پایش شبکه
ITO-NAMA-TS-0103 06/09/1400 فعال
92 مشاورین شبکه افق اندیشه غرب تهران محصولات حوزه امنیت شبکه ITO-NAMA-TS-0082 11/06/1400 فعال
93 موسسه رایان تدبیر ایتوک تهران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0053 25/10/1399 فعال
94 مهر آوید پردیس گیلان تجهیزات شبکه
سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات
ITO-NAMA-TS-0132 03/03/1401 فعال
95 مهندسی افق داده‌ها ایرانیان تهران محصولات حوزه امنیت شبکه ITO-NAMA-TS-0050 18/10/1399 فعال
96 مهندسی الکترونیک و کامپیوتر به پژوه اصفهان نصب و پشتیبانی محصولات فتا ITO-NAMA-TS-0147 30/04/1401 فعال
97 مهندسی تردد راهنما کرمان تجهیزات شبکه ITO-NAMA-TS-0079 25/04/1400 فعال
98 مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس تهران سامانه‌های اسکادا ITO-NAMA-TS-0081 05/06/1400 فعال
99 مهندسی سازه اطلاعات سامان تهران محصولات ارائه خدمات مبتنی بر محتوا ITO-NAMA-TS-0078 25/04/1400 فعال
100 مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی پیشرو تهران سرورها و تجهیزات ذخیره، بازیابی و پشتیبان‌گیری اطلاعات ITO-NAMA-TS-0058 09/11/1399 فعال
101 مهندسی شبکه گستر تهران محصولات ضدبدافزار/ محافظت از نقطه نهایی